นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Munmun Fellowship นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลตฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ Munmun Fellowship ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship โดย Munmun Fellowship จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น และ Munmun Fellowship จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไข หรือเหตุผลอื่นที่ให้ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เช่น ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ควบคุมข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกัน และยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ หรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Munmun Fellowship จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผย หรือทำการส่งไปยังการบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ Munmun Fellowship บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้า หรือบริการในเว็บไซต์ของ Munmun Fellowship

โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ Munmun Fellowship นี้

1. ข้อมูลที่เก็บรวมรวม และการนำไปใช้

ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

Fellowshipมีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Munmun Fellowship ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ
 • เพื่อนำเสนอ หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Munmun Fellowship แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ Munmun Fellowship
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ Munmun Fellowship หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาด หรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship
 • เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวม และ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียน และบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ Munmun Fellowship และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ และตามสิทธิของ Munmun Fellowship ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลง หรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ Munmun Fellowship
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือทางราชการ
 • เพื่อการปกป้อง หรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ Munmun Fellowship และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก Munmun Fellowship พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็น หรือเหมาะสม

3.การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

3.1 Munmun Fellowship จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสาร หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการ หรือสถานที่ Munmun Fellowship กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

3.2 Munmun Fellowship จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิก หรือเพิกถอนความยินยอมให้ Munmun Fellowship จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ Munmun Fellowship มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4. การติดต่อกับ Munmun Fellowship

หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน การไม่ให้ความยินยอม หรือการใช้สิทธิใดๆ ตามที่นโยบายนี้กำหนด รวมถึงหากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

บริษัท มันมัน เฟลโล่ชิป จำกัด

 • 88/10-11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • 021033277
 • hello@munmun.org

5. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

Munmun Fellowship อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์

 • ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Munmun Fellowship
 • ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของ Munmun Fellowship ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของ Munmun Fellowship
 • ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ Munmun Fellowship
 • ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Munmun Fellowship อาทิ Amazon Web Services หรือ Google cloud platform หรือ Google Analytic หรือ Twitter หรือ Linkedin หรือ Survey monkey เป็นต้น
 • ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแล หรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ Munmun Fellowship แจ้งให้ทราบ