แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ by English Munmun

ทักษะภาษาอังกฤษของคุณพร้อมแค่ไหน สำหรับการศึกษาต่อ การทำงาน การเดินทางท่องเที่ยว คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระดับความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล และทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับได้ที่นี่เลย วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สามารถที่จะทราบได้ถึงระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อการวางแผนการเรียนต่อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

0%
71 votes, 4.5 avg
15428

15-Minute English Test

1 / 20

1. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

2 / 20

2. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

3 / 20

3. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

4 / 20

4. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

5 / 20

5. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

6 / 20

6. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

7 / 20

7. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

8 / 20

8. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

9 / 20

9. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

10 / 20

10. กด Play ไม่เกิน 2 ครั้ง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

11 / 20

11. Jason came over at 8 p.m., opened the door and shouted “Good ______!

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

12 / 20

12. Dad decided to put the couch ______ the wall of the living room so that it would be out of the way.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

13 / 20

13. The sold-out tickets made it clear that the coach we invited to our seminar event was ______ popular.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

14 / 20

14. Jane and Tom have been married for over fifty years, but Jane still remembers the day she first ______.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

15 / 20

15. Kathy thought the spicy salmon roll was _______ tasty, so she ordered it again.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

16 / 20

16. The source of her confidence was her employer’s often-repeated assertion that hiring her was the greatest _______.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

17 / 20

17. Often, Logan will do things purely for_______ reasons, but sometimes he is capable of putting others before himself.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

18 / 20

18. Unfortunately, my personal assistant won’t be able to _______ the hotel I had requested.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

19 / 20

19. Disheartened about the team’s prospects in the tournament after injuries to the two leading players, Ronaldo nevertheless tried to be _____ when he talked with his teammates.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

20 / 20

20. Daniel and his wife tried to win friends not just by giving wedding party, but rather creating a spectacular _____, complete with comedians, a band, professional dancers and nonstop food and drink.

ทำประโยคให้สมบูรณ์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

โปรดกรอกข้อมูล

Your score is

0%

Please rate this quiz