eat breakfast

กินข้าวเช้า

make coffee

ชงกาแฟ

go to bed

เข้านอน

do Tiktok

เล่นติ๊กต่อก

work

ทำงาน

read a book

อ่านหนังสือ

walk

เดิน

put on shoes

ใส่รองเท้า

initiative

ɪˈnɪʃətɪv

delegation

ˌdɛləˈɡeɪʃən

expert

ˈɛkspərt

tactic

ˈtæktɪk

proposal

prəˈpoʊzəl

selection

səˈlɛkʃən

praise

preɪz

observation

ˌɑbzərˈveɪʃən

workload

ˈwɜrklod

goods

ɡʊdz

matter

ˈmætər

confirmation

kənˌfɜrmˈeɪʃən

figures

ˈfɪɡjərz

deadline

ˈdɛdˌlaɪn

objective

əbˈdʒɛktɪv

attention

əˈtɛnʃən

survey

ˈsɜrveɪ

feature

ˈfitʃər

analysis

əˈnæləsɪs

notice

ˈnoʊtɪs

maximize

ˈmæksəˌmaɪz

compare

kəmˈpɛr

launch

lɔntʃ

perceive

pərˈsiv

receive

rɪˈsiv

deserve

dɪˈzɜrv

pressure

ˈprɛʃər

expect

ɪkˈspɛkt

deliver

dɪˈlɪvər

disapprove

ˌdɪsəˈpruv

assent

əˈsɛnt

estimate

ˈɛstəˌmeɪt

present

prəˈzɛnt

require

rɪˈkwaɪr

effective

ɪˈfɛktɪv

collaborative

kəˈlæbəˌreɪtɪv

uninspired

ˌʌnɪnˈspaɪərd

faulty

ˈfɔlti

urgent

ˈɜrdʒənt

formal

ˈfɔrməl

essential

ɪˈsɛnʃəl

necessary

ˈnɛsəˌsɛri

unique

juˈnik

flexible

ˈflɛksəbəl

properly

ˈprɑpərli

absolutely

ˈæbsəlutli

especially

ɪsˈpɛʃəli

incredibly

ɪnˈkrɛdəbli

easily

ˈizəli

sharply

ˈʃɑrpli

durian

dʊrˈiən

star apple

ˈstɑr ˌæpəl

sapodilla

səˈpɑdɪlə

rose apple

ˈroʊzˌæpəl

pineapple

ˈpaɪnˌæpəl

pomelo

ˈpoʊməˌloʊ

longan

ˈlɑŋˌɡən

lichee

ˈliˌtʃi

mangosteen

mæŋɡəˈstin

rambutan

ræmˈbuːtən

bael fruit

ˈbeɪlˌfrut

raisin

ˈreɪzn

chinese pear

ˈtʃaɪniːz pɛr

pomegranate

ˈpɑmɪɡrənɪt

grape

ɡreɪp

watermelon

ˈwɔtərˌmɛlən

guava

ˈɡwɑvə

olive

ˈɑləv

jackfruit

ˈdʒækˌfrut

tamarind

ˈtæmərɪnd

passion fruit

ˈpæʃənˌfrut

santol

ˈsæntɑl

papaya

pəˈpaɪə

jujube

ˈdʒuːdʒuːb

avocado

ˌævəˈkɑdoʊ

melon

ˈmɛlən

cantaloup

ˈkæntəˌloʊp

custard apple

ˈkʌstərdˌæpəl

chestnut

ˈtʃɛsnʌt

persimmon

pərˈsɪmən

cockroach

ˈkɑːkroʊtʃ

mole cricket

moʊl ˈkrɪkɪt

tick

tɪk

flea

fliː

cricket

ˈkrɪkɪt

cicada

sɪˈkeɪdə

centipede

ˈsentəpiːd

millipede

ˈmɪləpiːd

grub

ɡrʌb

firefly

ˈfaɪrflaɪ

water bug

ˈwɔːtər bʌɡ

thrips

θrɪps

sandfly

ˈsændflaɪ

silkworm

ˈsɪlkˌwɔrm

weevil

ˈwiːvəl

mayfly

ˈmeɪflaɪ

fruit fly

ˈfrut flaɪ

termite

ˈtɜːrmaɪt

wasp

wɑːsp

moth

mɑːθ

scorpion

ˈskɔːrpiən

bedbug

ˈbedbʌɡ

louse

laʊs

mantis

ˈmæntɪs

springtail

ˈsprɪŋteɪl

bee

biː

spider

ˈspaɪdər

mosquito

məˈskitoʊ

butterfly

ˈbʌtərflaɪ

worm

wɜːrm

dig dug dug

find found found

fling flung flung

fly flew flown

lie lay lain

mistake mistook mistaken

plead pled pled

redo redid redone

shake shook shaken

sing sang sung

wear wore worn

wake woke woken

tread trod trodden

tear tore torn

sweep swept swept

strive strove striven

strike struck struck

stand stood stood

sell sold sold

say said said

ring rang rung

ride rode ridden

read read read

hold held held

hear heard heard

fall fell fallen

drive drove driven

choose chose chosen

blow blew blown

begin began begun

ambulance

gown

antibiotic

heating

examination table

emergency room

intensive care unit

operating room

doctor

nurse

assistant

patient

medicine

pill

prescription

eye chart

hospital bed

call button

respirator

pulse

height chart

syringe

inflatable cuff

rubber hammer

tongue depressor

gentian violet

mercurochrome

gauze

bandage

crutches

cast

plastic surgery

cancer

dental caries

low back pain

ventricular fibrillation

inhaler

pamphlet

contusion

swelling

laboratory

helicopter pad

eye drops

allergy

pain

wound

nappy

blood pressure

pulse rate

mad

mæd

sad

sæd

shy

ʃaɪ

sick

sɪk

tired

taɪəd

yawn

jɔːn

smile

smaɪl

funny

ˈfʌni

frown

fraʊn

laugh

lɑːf

like

laɪk

love

lʌv

yell

jɛl

hate

heɪt

excited

ɪkˈsʌɪtɪd

scared

skɛəd

bored

bɔːd

surprised

səˈpraɪzd

angry

ˈæŋɡri

cry

kraɪ

bloody

ˈblʌdi

gutted

ˈɡʌtɪd

knackered

ˈnækəd

no sweat

nəʊ swɛt

complete

kəmˈpliːt

eligible

ˈɛlɪdʒəbl

camera

ˈkæmərə

calculation

ˌkælkjʊˈleɪʃən

failure

ˈfeɪljə

balance

ˈbæləns

capacity

kəˈpæsəti

backward

ˈbækwəd

durable

ˈdjʊərəbl

acceptable

əkˈsɛptəbl

gradually

ˈɡrædʒuəli

bachelor

ˈbætʃələ

evaluate

ɪˈvæljueɪt

develop

dɪˈvɛləp

flexible

ˈflɛksəbl

gather

ˈɡæðər

gorgeous

ˈɡɔːdʒəs

describe

dɪsˈkraɪb

dangerous

ˈdeɪndʒərəs

accident

ˈæksɪdənt

winged bean

wɪŋd biːn

lemon

ˈlɛmən

enoki mushroom

ɪˈnoʊki ˈmʌʃruːm

oyster mushroom

ˈɔɪstər ˈmʌʃruːm

straw mushroom

strɔː ˈmʌʃruːm

lingzhi

ˈlɪŋˌdʒi

jew’s ear

dʒuːz ɪər

carrot

ˈkærət

ginseng

ˈdʒɪnsɛŋ

hairy basil

ˈhɛəri ˈbæzəl

holy basil

ˈhoʊli ˈbæzəl

gotu kola

ˌɡoʊtu ˈkoʊlə

kaffir lime leaf

ˈkæfər laɪm lif

fingerroot

ˈfɪŋɡərˌrut

horse tamarind

hɔːrs təˈmærɪnd

choy sum

tʃɔɪ sʌm

corn

kɔːrn

celery

ˈsɛləri

chinese broccoli

ˈtʃaɪniːz ˈbrɒkəli

lemongrass

ˈlɛmənˌɡræs

goat pepper

ɡəʊt ˈpɛpə

parsley

ˈpɑːrsli

winter melon

ˈwɪntər ˈmɛlən

tomato

təˈmeɪtəʊ

round eggplant

raʊnd ˈɛɡplænt

potato

pəˈteɪtoʊ

lotus root

ˈloʊtəs rʊt

aloe vera

ˈæloʊ ˈvɪrə

parkia

ˈpɑːrkiə

seaweed

ˈsiːwiːd

bamboo shoot

ˈbæmˌbu ʃuːt

chinese radish

ˈtʃaɪniːz ˈrædɪʃ

radish

ˈrædɪʃ

calabash

ˈkæləbæʃ

okra

ˈoʊkrə

chinese cabbage

ˈtʃaɪniːz ˈkæbɪdʒ

lettuce

ˈlɛtɪs

cilantro

sɪˈlæntrəʊ

dill

dɪl

sapphire

ˈsæfaɪər

necklace

ˈnɛklɪs

earring

ˈɪərɪŋ

pendant

ˈpɛndənt

glasses

ˈɡlæsɪz

bracelet

ˈbreɪslət

bangle

ˈbæŋɡl

wristband

ˈrɪstbænd

anklet

ˈæŋklət

jacket

ˈdʒækɪt

clasp

klæsp

jewelry

ˈdʒuːəlri

jade

dʒeɪd

pearl

pɜːl

platinum

ˈplætɪnəm

jet

dʒet

emerald

ˈemərəld

bead

biːd

purse

pɜːrs

belt

belt

shawl

ʃɔːl

scarf

skɑːrf

sock

sɒk

crown

kraʊn

hair band

heər bænd

locket

lɒkɪt

ruby

ˈruːbi

crystal

ˈkrɪstl

wedding ring

ˈwɛdɪŋ rɪŋ

brooch

brəʊtʃ